Kallelse till ÖOF:s årsmöte den 12 maj kl 18:00

Precis som tidigare år håller vi årsmötet i samband med en av våra populära skådarpubar. Ny plats för i år blir på Eksgården i Gårdby. Årsmötet planerar hålla på mellan 18:00 och 19:00. Ingen föranmälan krävs
för att endast delta på årsmötet. Efter årsmötet arrangeras skådarpub.
För att delta i skådarpuben kommer det att krävas anmälan till styrelsen via oof.kontakt@gmail.com eller sms till Joakim, 0739-109185. Vad som serveras och vad det kommer kosta är inte fastställt ännu, men
håll koll på hemsidan och i våra sociala medier i månadsskiftet april/maj.
ÖOF:s styrelse hoppas på god uppslutning och önskar alla medlemmar varmt välkomna till årsmötet och skådarpuben.
Årsmötets dagordning:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande vid mötet.
 3. Val av sekreterare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän vid mötet.
 5. Val av två rösträknare vid mötet.
 6. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
 7. Styrelsens årsredovisning. Bokslut 2021.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av årsredovisningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 13. Val av valberedning på tre personer.
 14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår.
 15. Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarande
  år samt översiktlig plan för nästkommande kalenderår. Budget 2022.
 16. Förslag som styrelsen förelagt årsmötet.
  – Förslag på nya stadgar och därmed inträde i Birdlife via ”Kejdan”, se s. 8-12 i Calidris 1/2022
  – Förslag på fondering av förenings tillgångar, se s. 13 i Calidris 1/2022.
 17. Förslag med motivering från minst fem medlemmar, som skriftligen tillställts styrelsen senast den 5 januari och över vilket styrelsen skall ha yttrat sig.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.
  Val skall ske med slutna sedlar, när någon medlem begär detta.
  Anders Collin, ordförande