Världsarvets påverkan på vindkraftsbeslutet är försumbar

Efter beskedet att vindkraftverken vid Cementas anläggning på södra Öland inte fåruppföras har många starka känslor dryftats i olika media. BirdLife Sverige och dessregionalförening Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) önskar se en mer sakligdiskussion och vill därför framhålla en del faktauppgifter som antingen saknats helteller i vart fall inte framkommit tillräckligt.

Mark- och miljödomstolen (MMD) framför som sina två mest konkreta argument att området för de planerade verken är viktiga för häckande ängshök och höksångare, två arter som BirdLife Sverige och ÖOF framhävt i sina skrivelser. Men det är intevår argumentering som ligger till grund för beslutet, utan den EU-lagstiftning sombenämns Fågeldirektivet och som implementeras i svensk lag genomArtskyddsförordningen. Enligt denna får hotade arter inte påverkas i negativriktning och för att skydda dessa arter (och deras livsmiljöer) utses Natura 2000-områden. Mot bakgrund av ängshökens och höksångarens hotstatus samt att de utgör viktiga incitament för Natura 2000-området Stora Alvaret, kan mark- ochmiljödomstolen egentligen inte komma till någon annan slutsats än att den aktuellaplatsen inte är lämplig för vindkraftsetablering.

Vad gäller landskapsbilden finns inte lika tydliga lagar och regler, vilket inte är så konstigt med tanke på hur olika den uppfattas människor emellan. MMD nöjer sig därför med att påpeka att påverkan på landskapsbilden förstärker intrycket av det intrång som vindkraftverken skulle utgöra. Med domstolens egna ord: ”Det är då oklart om påverkan på landskapsbilden sett från Alvaret, med dess utpekande som Unesco-världsarv och riksintresse för naturvård, samt för kulturmiljövård (östra sidan av Alvaret) blir av sådan omfattning att det ensamt skulle kunna utgöra skäl för avslag.”

I debatten har bisatsen där världsarv nämns fått orimlig uppmärksamhet. Det hade därför varit bättre om den utelämnats, för världsarvet Södra Ölandsodlingslandskap har egentligen ingen betydelse för utgången. När världsarvet i förlängningen beskylls för att ”lägga en död hand” över södra Öland blir resonemanget förvridet. Beslutet handlar enbart om byggnation av de fem vindkraftverken. Andra former av ”utveckling” påverkas inte alls.

Det har tydligen gått så långt att det pratas om aktionsgrupper för att upphäva världsarvsstatusen. Man bör då vara medveten om att varken de boende i världsarvet eller Sveriges riksdag kan fatta ett sådant beslut. Det görs nämligen av en kommitté (med representanter från 21 länder) inom Unesco[1] och för att världsarvsstatus ska upphävas krävs i princip att de natur- eller kulturvärden som legat till grund för utnämningen gått förlorade. Exempel skulle kunna vara extrem miljöförstöring eller totalförstörelse av kulturmonument, men något sådant är knappast aktuellt på Öland. Vårt gemensamma världsarv är något vi bör vara stolta över och utvecklingen på södra Öland skulle definitivt gynnas om det kunde lyftas fram ännu mer än vad som görs idag!
Andra röster har menat att beslutet om vindkraftverken hotar Cementas existens. Detta dementeras emellertid av Cementa som i ett pressmeddelande (9 jan) klargör att produktionen går för fullt och kommer att fortsätta.

Fåglarna och miljöerna på södra Öland är beroende av aktivt jordbruk och betande djur. BirdLife Sverige och ÖOF stöder således ett levande och väl fungerande odlingslandskap. Vi ser vidare Cementa som en viktig arbetsgivare på södra Öland och hyser stor respekt för deras strävan att minimera sin miljöpåverkan. Vi är inte negativa till vindkraft som energikälla, men motsätter oss när verken placeras på sådana platser där särskilt viktiga natur- och fågelvärden allvarligt skadas. Vår syn på de fem vindkraftverken skiljer sig från Cementas, men vi har under hela processen haft en öppen och saklig diskussion med dem. Denna har bl a lett fram till att vi förra veckan skickade in en gemensam ansökan om att restaurera en våtmark på Alvaret (öster om kalkbrottet).

Daniel Bengtsson, fågelskyddssekreterare, BirdLife Sverige
Hans Ackered, ordförande, ÖOF

  1. Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.