Kallelse till ÖOF:s årsmöte och skådarpub den 19 april kl 18:30

Precis som förra året håller vi årsmötet i samband med en av våra populära skådarpubar. Som tidigare
år så blir det på Allégården i Kastlösa. Årsmötet planerar hålla på mellan 18:30 till senast 19:30. Ingen
föranmälan krävs för att endast delta i årsmötet.
Som vanligt krävs det anmälan till Bosse Carlsson, bobird.carlsson@gmail.com eller 0702-56339, för
dem som vill äta middag med kaffe och kaka. Mer info kommer per mejl samt på ÖOF’s hemsida under
första halvan av april.
Efter att maten ätits upp så bjuds som vanligt på föredrag, detta år med bilder av Bengt Kallenberg.
ÖOF:s styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna till årsmötet och skådarpuben.

Årsmötets dagordning:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande vid mötet.
 3. Val av sekreterare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän vid mötet.
 5. Val av två rösträknare vid mötet.
 6. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
 7. Styrelsens årsredovisning. Bokslut 2016.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av årsredovisningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 13. Val av valberedning på tre personer.
 14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår.
 15. Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarande år samt översiktlig plan för nästkommande kalenderår. Budget 2018.
 16. Förslag som styrelsen förelagt årsmötet – förslag till nya stadgar för föreningen
 17. Förslag med motivering från minst fem medlemmar, som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före årsmötet och över vilket styrelsen skall ha yttrat sig.
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

Val skall ske med slutna sedlar, när någon medlem begär detta.

Hans Ackered, ordförande                     Klas-Göran Gidlöv, sekreterare