Kallelse till ÖOF:s årsmöte den 22 september kl 19:00.

OBS!! Anmälan krävs till oof.kontakt@gmail.com eller sms till Joakim Granholm tel: 0739-109185. Ange om du vill delta fysiskt eller via internet.
Årsmötet kommer hållas i aulan på Skansenskolan i Mörbylånga och beräknas hålla på mellan 19:00 och 20:00. Självklart kommer vi följa alla Folkhälsomyndighetens restriktioner och har ett maxtal på 50 personer på det fysiska mötet.
Då det finns chans att fler än ca 40 av våra medlemmar vill delta, så kommer vi även erbjuda Er att följa mötet hemifrån online. Mer info om detta fås vid anmälan.

För att minimera risken för smittspridning har vi vidtagit följande åtgärder:

– Mötet hålls i lokal med knappt 300 platser vilket innebär att vi kommer stänga av stolar och stolsraderför att hålla avståndet.

– Ingen skådarpub eller föredrag i samband med mötet, endast årsmötet.

– Möjlighet till handtvätt och handsprit.


Årsmötets dagordning:

1. Mötet öppnas.

2. Val av ordförande vid mötet.

3. Val av sekreterare vid mötet.

4. Val av två justeringsmän vid mötet.

5. Val av två rösträknare vid mötet.

6. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst.

7. Styrelsens årsredovisning. Bokslut 2019.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fastställande av årsredovisningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

13. Val av valberedning på tre personer.

14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår.

15. Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarandeår samt översiktlig plan för nästkommande kalenderår. Budget 2020.

16. Förslag som styrelsen förelagt årsmötet.

17. Förslag med motivering från minst fem medlemmar, som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före årsmötet och över vilket styrelsen skall hayttrat sig.

18. Fastställande av nya stadgar för föreningen.

19. Övriga frågor

20. Årets ÖOF:are

21. Mötet avslutas

Val skall ske med slutna sedlar, när någon medlem begär detta.

Anders Collin, ordförande