Förslag på uppdaterade stadgar för ÖOF

Inför ÖOF’s årsmöte 19 april 2018 publicerar vi här ett förslag på uppdaterade stadgar för Ölands Ornitologiska förening.

De flesta ändringar är små och bara redaktionella, det du bör känna till är att §13 bör läsas mer ingående. Ifall ÖOF skulle behöva läggas ner så tillfaller inte pengarna längre SOF Birdlife i första hand, utan istället i andra hand.
Pengarna ska istället, om det är möjligt tillfalla lämpligt forskningsprojekt på Öland.

Om förslaget till nya stadgar antas av årsmötet ska de därefter fastställas av ett extra medlemsmöte för att bli till fullo gällande.

Klicka här för förslaget i PDF om texten nedan är svårläst.

 

Stadgar för Ölands Ornitologiska Förening (förslag)

  1. Ölands Ornitologiska Förening är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan på Öland, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön samt skapa kontakt mellan föreningens medlemmar.
   Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bland annat genom att stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor, som berör föreningens verksamhetsområde, att anordna sammankomster och exkursioner samt utge en tidskrift.
  2. Föreningen utgör regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening – Birdlife Sverige (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningen får företräda riksföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse.
  3. Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som betalar årsavgift till föreningen i enlighet med beslut av årsmötet. Sådan medlem erhåller utan extra kostnad föreningens tidskrift.
  4. Medlem får uteslutas ur föreningen, om han eller hon motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Beslut om uteslutning skall fattas av styrelsen. Medlemmen skall ges tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligen motiverat och antecknas i protokollet över beslutet.
  5. Föreningens fasta organ är ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) och styrelsemöten.
  6. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som består av minst sju ledamöter.
   Ordförande att representera ÖOF och övriga styrelseledamöter väljes av årsmötet för en tid av två år. Valet skall förrättas så, att hälften av ledamöterna, avgår, ersättes eller omväljes, vartannat år.
   Avgår styrelseledamot innan tiden för hans uppdrag gått ut, väljes av årsmöte eller extra föreningssammanträde ny ledamot för återstoden av denna tid. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.Inom styrelsens arbete kan man arbeta med ambulerande/cirkulerande mötesordförandeskap. Detta för att reducera belastningen på vald ordförande.
  7. Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det lämpligt eller när minst tre ledamöter begär det, Minst 9 styrelsemöten skall hållas per år. Om redaktören för föreningens tidskrift och/eller sekreterare liksom kassaförvaltare inte är styrelseledamöter, kallas de men har ej rösträtt. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
  8. Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, skall senast den sista februari varje år överlämnas till revisorerna.
  9. För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer och två revisorssuppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avlämna revisionsberättelse till styrelsen.
  10. Föreningen håller årsmöte före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningssammanträde skall hållas när minst en femtedel av föreningens medlemmar begär detta och anger de ärenden som skall behandlas eller när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det. Kallelse till årsmöte eller extra föreningsstämma sänds genom styrelsens försorg till medlemmarna senast fjorton dagar före mötet.
  11. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
   1. val av ordförande för mötet,
   2. val av två justeringsmän,
   3. fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning,
   4. styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper,
   5. revisionsberättelse,
   6. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, samt för sekreterare och kassör om dessa ej ingår i
    styrelsen.
   7. val av ordförande att representera ÖOF och styrelseledamöter i styrelsen,
   8. val av revisorer och revisorssuppleanter,
   9. fastställande av utgifts- och inkomststat,
   10. bestämmande av årsavgift,
   11. val av ledamöter för den regionala rapportkommittén,
   12. val av valberedning,
   13. ärenden som styrelsen förelägger årsmötet,
   14. av medlem framställt skriftligt, motiverat förslag, som kommit styrelsen tillhanda före den
    5 januari,
   15. övrigt av medlem framställt förslag (som styrelsen tagit ställning till).
    Endast de ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut. Ärende som avses i första stycket 1-12 skall dock avgöras av årsmötet även om detta inte angetts i kallelsen. Val skall ske med slutna sedlar, om medlem begär det.
  12. För beslut om ändring av dessa stadgar fordras att beslutet antas vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena skall vara årsmöte. För beslut om sådan ändring fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Förslaget till stadgeändring skall fogas vid kallelsen till sammanträdena. Ändringen skall underställas riksföreningens styrelse för godkännande.
  13. Beslut om nedläggning av Föreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. För sådant beslut fordras två tredjedels majoritet. Upphör föreningen med sin verksamhet, skall föreningens tillgångar i första hand överlämnas till forskningsprojekt på Öland som står i överensstämmelse med denna stadgas § 1.
   Om lämpligt projekt inte pågår skall i andra hand föreningens tillgångar avsättas för komman-de framtida lämpliga projekt på Öland. I tredje hand skall ÖOF´s tillgångar, vid en eventuell nedläggning av föreningen, överlämnas till riksföreningen SOF – Birdlife Sverige.