Sjöfåglarnas häckningsframgång i öländska våtmarker/vatten

Varför misslyckas änderna med sin häckning i många av våtmarkerna på Öland? Eller är det inte så? Påverkas häckningsframgången av förekomst av predatorer, i så fall, vilka?

Vad är det som händer med änderna i våra våtmarker? En del misslyckas med sin häckning, en del lämnar i ett betydligt tidigare skede. Tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar ska vi, Ölands Ornitologiska Förening, försöka omvandla frågetecknet till ett klargörande uppropstecken.

Detta gör vi genom att;
1. Inventera/dokumentera skeendet i 11 utvalda våtmarker mellan 1 april och 15 juni.
2. Analysera vattenprover från de utvalda våtmarkerna för att få en bild av vilka fiskarter som finns i     våtmarken
3. Efter avslutat fältarbete diskutera eventuella åtgärder kopplade till resultatet.

Det kommer att finnas en huvudansvarig inventerare för varje våtmark men vi behöver också din hjälp med observationer från de olika våtmarkerna. Vi ser gärna att du rapporterar dina observationer av svanar, doppingar, änder, tärnor, måsar och tranor på Artportalen med häckningskriterier.

Notera att det råder beträdnadsförbud vid en del av lokalerna.

Undrar du över något?

Kontakta
Kalle J Löfberg 070-7263996  kallej47@hotmail.com
eller
Leif Dehlin 073-9423636  dehlinleif@gmail.com

Aktuella våtmarker;

1. Södra Utmossen          2. Dröstorpsmossen       3. Görans Dämme
4. Bårby kärret  5. Frösslunda mosse      6. Torpmossen
7. Triberga mosse och Alby mosse                         8. Högby hamn 
9. Petgärde träsk             10. Stentagskärret          11. Albrunna kalkbrott