Kallelse till årsmöte 16 sep.

Kallelse till ÖOF:s årsmöte den 16 september kl 18:30.

Äntligen hoppas vi kunna hålla vårt årsmöte i samband med en av våra populära skådarpubar. Som tidigare år så blir det på Allégården i Kastlösa. Årsmötet planerar hålla på mellan 18:30 till senast 19:30 och ingen föranmälan krävs för att endast delta på årsmötet. Efter skådarpuben bjuds vi på ett ca 30 min långt föredrag med fotografen Stefan Oscarsson.
Som förrut krävs det anmälan till Bosse Carlsson, bobird.carlsson@gmail.com eller 0702-56339, för dem som vill äta middag med kaffe och kaka. Löpande info kommer på ÖOF’s hemsida.
ÖOF:s styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna till årsmötet och skådarpuben.
Årsmötets dagordning:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande vid mötet.
 3. Val av sekreterare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän vid mötet.
 5. Val av två rösträknare vid mötet.
 6. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
 7. Styrelsens årsredovisning. Bokslut 2020.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av årsredovisningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 13. Val av valberedning på tre personer.
 14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår.
 15. Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarande
  år samt översiktlig plan för nästkommande kalenderår. Budget 2021.
 16. Förslag som styrelsen förelagt årsmötet.
 17. Förslag med motivering från minst fem medlemmar, som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före årsmötet och över vilket styrelsen skall ha
  yttrat sig.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.
  Val skall ske med slutna sedlar, när någon medlem begär detta.
  Anders Collin, ordförande

Verksamhetsberättelsen är den samma som publiceras i Calidris 1/2021. Har du inte tillgång till denna och vill läsa vår verksamhetsberättelse för 2020. Hör av dig till redaktionen.