Kallelse Årsmöte 21 mars 2024

Precis som tidigare år håller vi årsmötet i samband med en av våra populära skådarpubar. Platsen denna gång blir Allégården i Kastlösa. Årsmötet planerar hålla på mellan 18:00 och 19:00. Ingen föranmälan krävs för att endast delta på årsmötet. Efter årsmötet arrangeras skådarpub.

För att delta i skådarpuben kommer det att krävas anmälan. Vad som serveras och vad det kommer kosta är inte fastställt ännu, men håll koll på hemsidan och i våra sociala medier ett par veckor innan aktuellt datum. Dessutom hoppas vi kunna erbjuda ett föredrag eller föreläsning efter skådarpuben. Även denna info återkommer vi med.

ÖOF:s styrelse hoppas på god uppslutning och önskar alla medlemmar varmt välkomna till årsmötet och skådarpuben.

Årsmötets dagordning:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande vid mötet.
 3. Val av sekreterare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän vid mötet.
 5. Val av två rösträknare vid mötet.
 6. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
 7. Styrelsens årsredovisning. Bokslut 2023.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av årsredovisningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 13. Val av valberedning på två personer.
 14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår.
 15. Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarande år samt översiktlig plan för nästkommande kalenderår. Budget 2024.
 16. Förslag som styrelsen förelagt årsmötet.
 17. Förslag med motivering från minst fem medlemmar, som skriftligen till- ställts styrelsen senast den 5 januari och över vilket styrelsen skall ha yttrat sig.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.
  (Årets ÖOF:are)

Val skall ske med slutna sedlar, när någon medlem begär detta.
Anders Collin, ordförande