Kallelse – Årsmöte 20 april 2023

Vi bjuder härmed intill årsmötet 2023 vid Allégården kl 18-19. Därefter blir det skådarpub. Mer info om denna kommer.

Årsmötets dagordning:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande vid mötet.
 3. Val av sekreterare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän vid mötet.
 5. Val av två rösträknare vid mötet.
 6. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
 7. Styrelsens årsredovisning. Bokslut 2022.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av årsredovisningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 13. Val av valberedning på två personer.
 14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår.
 15. Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarande år samt översiktlig plan för nästkommande kalenderår. Budget 2023.
 16. Förslag som styrelsen förelagt årsmötet.
 17. Förslag med motivering från minst fem medlemmar, som skriftligen till- ställts styrelsen senast den 5 januari och över vilket styrelsen skall ha yttrat sig.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.
  (Årets ÖOF:are)

Val skall ske med slutna sedlar, när någon medlem begär detta.
Anders Collin, ordförande