Årsmöte 2021

Kallelse till ÖOF:s årsmöte den 1 juni kl 18:30
ÖOF:s styrelse kallar härmed alla medlemmar till årsmötet. Med tanke på det fortsatt extraordinära läget
gällande Corona, så har vi beslutat att försöka hålla årsmötet utomhus, där vi kan ha god spridning på
sittplatserna. Lämplig plats är ännu inte bestämd, men det kommer att bli på södra eller mellersta Öland.
Vi återkommer gällande detta i samband med din anmälan.
Eftersom vi behöver ha koll på hur många av våra medlemmar som vill komma så krävs anmälan. Den
skickas enklast via mejl till oof.kontakt@gmail.com, alt. sms till Joakim Granholm på 0739-109185. Inga
andra aktiviteter planeras i samband med årsmötet.
Observera att mötet kan komma att ställas in eller förändras med kortare varsel.
Årsmötets dagordning:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande vid mötet.
 3. Val av sekreterare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän vid mötet.
 5. Val av två rösträknare vid mötet.
 6. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
 7. Styrelsens årsredovisning. Bokslut 2020.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av årsredovisningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 13. Val av valberedning på tre personer.
 14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår.
 15. Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarande
  år samt översiktlig plan för nästkommande kalenderår. Budget 2021.
 16. Förslag som styrelsen förelagt årsmötet.
 17. Förslag med motivering från minst fem medlemmar, som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före årsmötet och över vilket styrelsen skall ha
  yttrat sig.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.
  Val skall ske med slutna sedlar, när någon medlem begär detta.
  Anders Collin, ordförande